5
6
7

Muôn màu Faros


Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Lê Thành Vinh

14/11/2016


Ở góc độ người lãnh đạo Faros, trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, tôi mong muốn có được sự gắn kết lâu dài giữa cán bộ Faros với Công ty. Việc duy trì sở hữu ROS là một cách như thế..


Chi tiết Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Lê Thành Vinh xin vui lòng xem trong file đính kèm.
 

Tải file Thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Lê Thành Vinh tại đây