5
6
7

Cổ đông


ĐÍNH CHÍNH BC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

19/06/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhận được văn bản Đính chính Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn ngày 07/06/2020 của cổ đông lớn Trịnh Văn Quyết.

Nội dung chi tiết xem tại đây.