5
6
7

Cổ đông


BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

25/06/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc miễn nhiệm Người phụ trách kế toán và bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty như sau:

- Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, xem tại đây.

- Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐQT ngày 25/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Huy giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, xem tại đây.