5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

26/05/2021

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin công bố thông tin:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/05/2021 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 25/05/2021 kèm toàn bộ tài liệu họp.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây.