5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT BẦU CHỦ TỊCH HĐQT VÀ BIÊN BẢN HỌP BKS BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

26/05/2021

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc bầu Chủ tịch HĐQT, nội dung chi tiết xin xem tại đây.

- Biên bản họp của BKS về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát, nội dung chi tiết xem tại đây.