5
6
7

Cổ đông


ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI TOÀN VĂN VÀ CÁC QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

26/05/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin công bố thông tin về:

- Điều lệ sửa đổi toàn văn ngày 25/05/2021, nội dung chi tiết xem tại đây.

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, nội dung chi tiết xem tại đây.

- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, chi tiết xem tại đây.

- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, chi tiết xem tại đây.