5
6
7

Cổ đông


MIỄN NHIỆM GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI BÀ NGUYỄN THỊ LAN

30/07/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Lan theo Nghị Quyết số 20/2021/NQ-HĐQT ngày 30/07/2021 của Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung chi tiết xem tại đây.