5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

30/07/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty xem tại đây.