5
6
7

Cổ đông


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BỔ SUNG CHÊNH LỆCH SỐ LIỆU BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRƯỚC VÀ SAU KIỂM TOÁN CỦA ROS

20/08/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Công bố công văn giải trình bổ sung Chênh lệch số liệu Báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của ROS 

Chi tiết xem tại đây.