5
6
7

Cổ đông


THÀNH LẬP PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

26/10/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin công bố thông tin:

- Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, nội dung chi tiết xin xem tại đây.