5
6
7

Cổ đông


THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS TẠI TỈNH THANH HÓA

23/11/2021

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa, nội dung chi tiết xem tại đây.

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tại tỉnh Thanh Hóa, nội dung chi tiết xem tại đây.