5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CHẤP THUẬN GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

12/01/2022

Ngày 11/01/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã chấp thuận giao dịch với bên liên quan - Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất Động Sản FLCHOMES.

Trân trọng kính gửi, nội dung xem tại đây.