5
6
7

Cổ đông


NGHI QUYẾT CỦA HĐQT VV CHẤP THUẬN GIAO DỊCH VỚI BÊN LIÊN QUAN

04/03/2022

Ngày 04/03/2022 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros đã chấp thuận giao dịch với bên liên quan - Công ty Cổ phần FLC Travel.

Trân trọng kính gửi, nội dung xem tại đây.