5
6
7

Cổ đông


CBTT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ TN 2022

14/03/2022

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Nghị quyết HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Nghị quyết xem tại đây.

Chi tiết Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng xem tại đây.