5
6
7

Cổ đông


CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH VIỆC CHẬM CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2021, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG CỔ PHIẾU BỊ CẢNH BÁO

25/04/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros giải trình về việc chậm công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên năm 2021 và phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo:

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.