5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

29/07/2022

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty xem tại đây.