5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NGÀY 15/9/2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

15/09/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 15/9/2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.