5
6
7

Giới thiệu


Sơ đồ tổ chức

07/05/2020

 

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros là Công ty Cổ phần hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105167581 lần đầu ngày 01/03/2011 và đăng ký thay đổi lần 20 ngày 06/05/2020. Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros hoạt động theo cơ cấu của Công ty Cổ phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng của Công ty.