5
6
7

Tuyển dụng


Bản tin tuyển dụng tháng 07 / 2019

15/06/2019

 

 

 

Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Cổ phần Xây dựng Faros thông báo các vị trí tuyển dụng tháng 06/2018. Phụ trách tuyển dụng Khu vực Hà Nội và Quảng Ninh : Ms. Hoàng Thanh Huyền - ️ 0985.937.399 - huyenht@flcfaros.vn - Facebook: https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-D%E1%BB%A5ng-FLC-Faros-199093134252125/