5
6
7

Cổ đông


MIỄN NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM CT HĐQT CÔNG TY

07/04/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Xây dựng FLC Faros về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Công ty, chi tiết như sau:

- Tiếp nhận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và chấm dứt tư cách Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trịnh Văn Quyết từ ngày 07/04/2020 theo Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, tại đây.

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Thiện Phú kể từ ngày 07/04/2020 theo Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, tại đây.