5
6
7

Cổ đông


CÁC NQ BỔ NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

05/05/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“Công ty”) công bố thông tin việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty như sau:

1. Bầu Bà Hương Trần Kiều Dung làm Chủ tịch HĐQT Công ty theo Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020.

2. Bổ nhiệm Ông Lê Thành Vinh giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020.

3. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thiện Phú giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020.

Ông Nguyễn Thiện Phú thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty kể từ thời điểm bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc.

4. Nghị quyết số 16/2020/NQ-HĐQT ngày 05/05/2020 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại đây.