5
6
7

Cổ đông


NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐTN 2020

05/05/2020

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros xin công bố công tin:

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/05/2020 về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 05/05/2020 kèm toàn bộ tài liệu họp.

Nội dung chi tiết xin xem tại đây.