5
6
7

Cổ đông


ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CỦA CÔNG TY

07/05/2020

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Điều lệ sửa đổi đã được ĐHĐCĐTN 2020 thông qua ngày 05/05/2020 của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.
Chi tiết tin vui lòng xem tại đây.