5
6
7

Cổ đông


BC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CĐ LỚN

28/05/2020

Ngày 27/05/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Flc Faros nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Trịnh Văn Quyết.

Trân trọng kính gửi, nội dung Báo cáo xem tại đây.