5
6
7

Cổ đông


MIỄN NHIỆM KTT VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI PTKT

01/06/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT gồm:

- Nghị quyết số 19/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Lê Mạnh Hùng, xem tại đây.

- Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐQT ngày 01/06/2020 của Hội đồng quản trị về việc Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Thảo giữ chức vụ Người phụ trách kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros, xem tại đây.