5
6
7

Cổ đông


THÔNG BÁO GDCP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

01/06/2020

Ngày 01/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Flc Faros nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng - Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT.

Trân trọng kính gửi, nội dung Thông báo xem tại đây.