5
6
7

Cổ đông


BC THAY ĐỔI SH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

07/06/2020

Ngày 07/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Flc Faros nhận được Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn - Ông Trịnh Văn Quyết.

Trân trọng kính gửi, nội dung Báo cáo xem tại đây.