5
6
7

Cổ đông


BC KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN

10/06/2020

Ngày 10/06/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Flc Faros nhận được Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Ông Trịnh Văn Quyết.

Trân trọng kính gửi, nội dung Báo cáo xem tại đây.