5
6
7

Cổ đông


BỔ NHIỆM CHÁNH VĂN PHÒNG HĐQT

12/06/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác các Nghị quyết của HĐQT ngày 12/06/2020 về việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐQT Công ty, chi tiết vui lòng xem tại đây.