5
6
7

Cổ đông


NQ THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG KÍ HĐ TỔNG THẦU

15/06/2020

  Ngày 15/06/2020 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros thông qua chủ trương ký Hợp đồng tổng thầu dự án FLC Diamond 72 Tower với Công ty Cổ phần Tập Đoàn FLC.

Trân trọng kính gửi, nội dung xem tại đây.