5
6
7

Cổ đông


BC KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

15/06/2020

Ngày 15/06/2020 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros nhận được Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Bà Hương Trần Kiều Dung - Chủ tịch HĐQT.

Nội dung báo cáo xin vui lòng xem tại đây.