5
6
7

Cổ đông


BỔ NHIỆM PTGĐ ĐỐI VỚI ÔNG TRỊNH VĂN ĐẠI

26/07/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Trịnh Văn Đại theo Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐQT ngày 26/07/2020 của Hội đồng quản trị Công ty, nội dung chi tiết xem tại đây.