5
6
7

Cổ đông


MIỄN NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC

29/07/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin việc miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty như sau: chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Lê Thành Vinh theo Nghị quyết số 35/2020/NQ-HĐQT ngày 29/07/2020, nội dung xem tại đây.