5
6
7

Cổ đông


THAY ĐỒI NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

05/05/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.