5
6
7

Cổ đông


Thay đổi chức danh người được ủy quyền CBTT

30/11/2020

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Chi tiết xem tại đây.