5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN NĂM 2020

30/03/2021

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và đối tác Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 (riêng và hợp nhất) của Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros.

Chi tiết Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 Riêng tại đây và Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2020 Hợp nhất tại đây.