5
6
7

Cổ đông


TẠM HOÃN CÔNG BỐ THÔNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2022

29/04/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros tạm hoãn công bố báo cáo tài chính Quý 1 năm 2022.

Chi tiết xem tại đây.