5
6
7

Cổ đông


BÁO CÁO VỀ NGÀY TRỞ THÀNH CỔ ĐÔNG LỚN

10/05/2022

Ngày 10/05/2022, Công ty Cổ phần Xây dựng Flc Faros nhận được Báo cáo về ngày là cổ đông lớn của Ông Lê Văn Lợi.

Chi tiết xem tại đây.