5
6
7

Cổ đông


CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ GIẢI TRÌNH NGUYÊN NHÂN CỔ PHIẾU ROS BỊ CHUYỂN TỪ DIỆN HẠN CHẾ GIAO DỊCH SANG DIỆN ĐÌNH CHỈ GIAO DỊCH

08/08/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin và giải trình nguyên nhân cổ phiếu ROS bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.