5
6
7

Cổ đông


CHẤP THUẬN ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI GIỮ CHỨC VỤ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐỐI VỚI ÔNG LÊ HOÀNG HẢI

10/08/2022

Xin trân trọng gửi tới Quý cổ đông, Quý khách hàng và Đối tác Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros về việc:

Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐQT ngày 10/08/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Lê Hoàng Hải.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.