5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC NHẬN ĐƯỢC ĐƠN TỪ NHIỆM CHỨC VỤ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

25/08/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Chi tiết xem tại đây.