5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS NHẬN ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH HỦY NIÊM YẾT

26/08/2022

 Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc nhận được quyết định Hủy niêm yết của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.