5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2022 TỔ CHỨC LẦN 2

20/09/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố công văn về thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 tổ chức lần 2.

File Công văn tải về tại đây.