5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NGÀY 11/10/2022 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS

11/10/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 11/10/2022.

Chi tiết vui lòng xem tại đây.