5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

02/11/2022

 

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc bầu bà Đặng Thị Nhài giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm sóat kể từ ngày 02/11/2022

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.