5
6
7

Cổ đông


CBTT VỀ VIỆC ÔNG LÊ TIẾN DŨNG GIỮ CHỨC VỤ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

02/11/2022

  

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc Ông Lê Tiến Dũng giữ chức vị Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/11/2022

 

Chi tiết vui lòng xem trong file đính kèm tại đây.