5
6
7

Cổ đông


ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

31/10/2022

  

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết file thông tin tải tại đây:

 

- Lê Tiến Dũng

- Nguyễn Công Lãi