5
6
7

Cổ đông


ỨNG VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG

31/10/2022

 

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

 

Chi tiết file thông tin tải tại đây:

 

- Đặng Thị Nhài

- Nguyễn Phương Linh

- Nguyễn Việt Hưng