5
6
7

Cổ đông


THÔNG BÁO THAY ĐỔI CÁN BỘ QUẢN LÝ

09/12/2022

Công ty CP Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm cán bộ quản lý của Công ty như sau:

1. Ông Trịnh Văn Đại thôi giữ chức vụ chức vụ Phó Tổng Giám đốc theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

2. Ông Lê Tuấn Hùng thôi giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

3. Bổ nhiệm Ông Trần Thế Anh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực Công ty theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

4. Bổ nhiệm Bà Nguyễn Bình Phương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty theo Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐQT ngày 09/12/2022.

Nội dung chi tiết xin vui lòng xem tại đây.