5
6
7

Cổ đông


THAY ĐỔI NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

09/12/2022

Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros công bố thông tin về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây.